Vad innebär det att gå i psykosyntesterapi?

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli, vår potential. Det sker framför allt via samtal men även med andra metoder såsom meditation, gestalt terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt tecknande.


Psykosyntesens samtalsterapi kan indelas i fyra etapper:

Identifikation – att se problemet, identifiera och medvetandegöra genom frågor, lyssna på känslor mm.

Accepterande – att acceptera för att komma vidare. Först när vi förstår och accepterar verkligheten som den ser ut just nu, kan nya möjligheter och lösningar komma i dagen.

Integrering – insikter börjar dyka upp om bl a otillfredsställda behov. Personliga drag bearbetas. Inom psykosyntesens kallas detta för ”delpersonlighetsarbete”.

Transformering – klienten går vidare med sina insikter, blir medveten om mönster och underliggande behov och orsaker. Viljan tränas och förstärks när vi tar ansvar för våra liv.


Inom psykosyntesen är viljan och eget ansvar viktiga begrepp. Att omsätta insikter till praktiskt handlande i vardagen, kräver styrning och val. Det är viljan som på en djupare nivå leder oss till vårt individuella sätt att skapa och uttrycka våra talanger.


Genom svårigheter utvecklas vi

Oro, depression och ångest är oftast nedtryckta känslor och otillfredsställda behov. Vi mår dåligt när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och tillkortakommanden som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva – där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad. ”Smärtan är inte i vägen – smärtan är vägen”.


Psykosyntesens grundtankar och grundare

Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor, intellekt och andlighet. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesens bygger på att varje människa är unik och har egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. Detta är grunden i psykiatrikern Roberto Assagiolis Psykosyntes.


Roberto Assagioli (1888 – 1974) var en italiensk psykiatriker och den som formulerade psykosyntesens teori. Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen men bröt sig ur den freudianska ortodoxin då han fann den för begränsad och för inriktad på det sjuka hos människan. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer som tidvis fungerar sämre. Han ville skapa en psykologi som gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt.

Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli mästare över sina egna liv.” Roberto Assagioli